Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky - Městská část Brno-Medlánky

Městská část Brno-Medlánky

Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky

                                               Článek 1

                                      Úvodní ustanovení

1. Jednací řád výborů Zastupitelstva Brno-Medlánky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, postavení, obsah jednání a způsob usnášení, kontrolu plnění usnesení a zabezpečování úkolů výborů.

                                                Článek 2

                                        Postavení výborů

1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva. Plní své úkoly v souladu se  zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). Podle tohoto zákona zastupitelstvo :

a)    zřizuje a ruší výbory, jmenuje a odvolává z funkce jejich předsedy a další členy,

b)    řídí činnost výborů v oblasti samosprávné působnosti a ukládá jim úkoly,

c)    kontroluje činnost výborů,

d)    projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené mu výbory.

2. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu.

                                                  Článek 3

                                       Základní úkoly výborů

1. Výbory plní úkoly uložené jim zastupitelstvem a navrhují řešení problémů městské části Brno-Medlánky (dále jen „městská část“) v oblasti své odborné působnosti.

2. Výbory v oblasti své odborné působnosti projednávají materiály předkládané k projednání zastupitelstvu a vydávají k nim svá stanoviska, projednávají a řeší iniciativní návrhy svých členů.

3. V oblasti své odborné působnosti mají výbory právo předkládat zastupitelstvu k projednání svá stanoviska a návrhy.

                                                Článek 4

                   Výbory zřizované zastupitelstvem a jejich úkoly

1. Zastupitelstvo zřizuje dle $ 117 zákona vždy tyto výbory :

a)    finanční výbor a

b)    kontrolní výbor.

Zastupitelstvo zřídí výbor pro národnostní menšiny, jestliže podle posledního sčítání lidu žije na území městské části alespoň 10% občanů, hlásících se k jiné národnosti než české.

2. Výbory jsou nejméně tříčlenné.

3. Členy výborů nemohou být starosta, místostarosta, tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „tajemník ÚMČ“) ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „ÚMČ“).

4. Finanční výbor:

a)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

b)    plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo.

5. Kontrolní výbor:

a)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady

b)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva a ÚMČ na úseku samostatné působnosti

c)     plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

6. Výbor pro národnostní menšiny:

a)    provádí činnosti směřující k odstranění vžitých stereotypů chápání etnik, národů a národností,

b)    podporuje občanská sdružení a další organizace, pomáhající svou činností prohlubovat a zkvalitňovat soužití s národnostními menšinami,

c)     podporuje kulturní a informační aktivity, zaměřené na lepší komunikaci mezi národnostními menšinami a

d)    plní další úkoly uložené mu zastupitelstvem.

7. O provedené kontrole pořídí finanční nebo kontrolní výbor zápis, který obsahuje záznam o tom, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu.

8. Výbor předloží zápis zastupitelstvu a připojí k němu vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

                                                  Článek 5

                                     Postavení členů výborů

1. Výbory tvoří členové zastupitelstva a další členové.

2. Předsedu a další členy výboru volí a odvolává zastupitelstvo.

3. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Ostatní členové výboru jsou voleni z řad členů zastupitelstva a odborné veřejnosti.

4. Administrativní činnosti spojené s činností výboru zajišťuje zaměstnanec statutárního města Brna zařazený do ÚMČ, určený tajemníkem ÚMČ.

5. K jednotlivým bodům jednání výboru může předsedající přizvat další odborníky, ti však budou mít pouze poradní hlas.

6. Počet členů výboru je vždy lichý.

7. Členové výboru mají právo podílet se aktivně na činnosti výboru, vznášet dotazy, náměty a připomínky k projednávaným zprávám a návrhům, uplatňovat svá stanoviska k řešení problémů.

8. Členové výboru jsou povinni účastnit se jeho schůzí a plnit úkoly, kterými je výbor pověřil.

9. Účast členů výboru na schůzích výboru eviduje předseda, případně jiný pověřený člen výboru.

                                                    Článek 6

                                                Schůze výborů

1. Výbory se scházejí ke svým schůzím v termínech, které si předem stanoví v harmonogramu, a dále dle potřeby.

Při své práci vycházejí zejména z úkolů, kterými je pověřilo zastupitelstvo, a z programu zasedání zastupitelstva.

2. Schůze výboru svolává jeho předseda, který rovněž organizuje jeho činnost a dbá na plnění přijatých usnesení.

V případě nečinnosti předsedy (po dobu nejméně 3 měsíců) a nutnosti projednání nebo řešení úkolů zadaných zastupitelstvem, svolá schůzi člen výboru pověřený zastupitelstvem.

3. Program jednání výboru navrhuje předseda výboru, vychází přitom ze zaměření výboru, rozvrhu jeho práce, z usnesení zastupitelstva, návrhů členů výboru a zejména z úkolů uložených nebo doporučených zastupitelstvem.

4. Předsedu může zastupovat jiný jím pověřený člen výboru.

                                                   Článek 7

                                             Jednání výborů

1. Jednání výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jiný pověřený nebo přítomnými zvolený člen výboru.

Jednání je zahájeno a trvá, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.

2. Výbor jedná podle programu, který schvaluje na návrh předsedajícího. V úvodu zpravidla projedná informace o usnesení rady, případně zastupitelstva.

3. Je-li třeba, zařazuje výbor na program jednání i zprávy o aktuálních záležitostech města Brna, které mají vztah k městské části a spadají do působnosti výboru.

4. Členové výboru mají právo aktivně se podílet na činnosti výboru a uplatňovat svá stanoviska.

5.    Předseda výboru zajistí pořízení zápisu z jednání výboru a zápis svým podpisem potvrdí.

Zápis obsahuje :

a)    datum jednání,

b)    jmenný seznam přítomných,

c)     schválený program jednání,

d)    podané návrhy a výsledky hlasování,

e)    skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá kterýkoliv člen výboru,

f)     přijatá usnesení.

Součástí zápisu musí být i hlasování k jednotlivým usnesením v pořadí: pro, proti, zdržel se hlasování s vyjádřením, zda usnesení bylo nebo nebylo přijato.

Předseda výboru předkládá zápis prostřednictvím tajemníka ÚMČ zastupitelstvu a zabezpečí doručení zápisu všem členům výboru a dotčeným subjektům do 7 dnů ode dne konání schůze výboru.

                                               Článek 8

                                        Usnesení výborů

1. Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

2. Obsahem usnesení výboru jsou zpravidla:

a)    návrhy, doporučení nebo stanoviska pro zastupitelstvo, která jsou formulována jako návrh usnesení tak, aby zastupitelstvo mohlo svým usnesením uložit daný úkol
a termín jeho splnění,

b)    úkoly členům výboru,

c)     upozornění tajemníkovi ÚMČ, ředitelům právnických osob zřízených městskou částí na nedostatky, s návrhem na jejich řešení,

d)    opatření k dalšímu rozvíjení iniciativní a kontrolní činnosti,

e)    požadavky na příslušné úseky činnosti ÚMČ k zajištění odborných podkladů pro jednání výboru prostřednictvím tajemníka ÚMČ.

3. Usnesení výboru jsou postupována zastupitelstvu.

                                                       Článek 9

                                            Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky Jednacího řádu výborů zastupitelstva městské části Brno-Medlánky  podléhají schválení zastupitelstvem.

2. Tímto Jednacím řádem výborů Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky se ruší Statut výborů Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky ze dne 20.12.2010.

3. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem a účinnosti dnem 4. 2. 2015.

V Brně dne 4. 2. 2015

……………………………………………

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky
……………………………………………

Kateřina Žůrková, místostarostka MČ Brno-Medlánky