Statut zpravodaje - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Statut zpravodaje

Statut Zpravodaje místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Zpravodaj místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky (dále jen Medlánecký zpravodaj) je periodickým tiskem územního samosprávného celku ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku                 a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.

1.2. Medlánecký zpravodaj je občanům distribuován v tištěné verzi. V elektronické verzi je dostupný na webových stránkách městské části: www.medlanky.cz.

1.3. Medlánecký zpravodaj je evidován v Evidenci periodického tisku Ministerstva kultury pod evidenčním číslem E 12118 a názvem MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ.

1.4. Vydavatelem Medláneckého zpravodaje je statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky.

1.5. Za obsah Medláneckého zpravodaje odpovídá vydavatel, s výjimkou pravdivosti údajů obsažených v uveřejněné reklamě                 a inzerci. Za pravdivost informací odpovídá autor článku.

1.6. Obsahově je Medlánecký zpravodaj zaměřen na sdělování informací občanům městské části Brno-Medlánky o dění v obci, a to v souladu s věkovou, sociální a zájmovou strukturou obyvatelstva. Obsahuje tyto pravidelné rubriky: Ze zasedání rady a místního zastupitelstva, Sdělení ÚMČ Brno-Medlánky, Co se děje v Medlánkách, Slovo starosty, Sdělení zastupitelů, Kultura, Školské okénko, Dětský klub Medlánci, Z činnosti klubu důchodců, Ohlédnutí do minulosti, Sport, Služby veřejnosti, Řádková inzerce, Inzerce, CVČ Jabloňka, KJM. Pokud do rubriky nebyly dodány příspěvky, tato se automaticky v daném čísle vypouští. Součástí obsahu Medláneckého zpravodaje může být placená i bezplatná inzerce.

1.7. Medlánecký zpravodaj využívá zpravodajských i publicistických útvarů jako: komentář, zpráva, avízo, rozhovor, anketa, fejeton, reportáž, článek, glosa, referát a inzerce.

1.8. Medlánecký zpravodaj je vydáván v rozsahu 16 tiskových stran. Jednotlivé rubriky mají zpravidla tento rozsah: Ze zasedání rady a místního zastupitelstva – 1 tisková strana, Sdělení ÚMČ Brno-Medlánky – 1 tisková strana, Slovo starosty – 1 tisková strana, Co se děje v Medlánkách – 2 tiskové strany, Sdělení zastupitelů – 1 tisková strana, Kultura – 1 tisková strana, Školské okénko –     2 tiskové strany, Dětský klub Medlánci – ½ tiskové strany, Z činnosti klubu důchodců – ½ tiskové strany, Ohlédnutí do minulosti – ½ tiskové strany, Sport – 1 tisková strana, KJM – 1 tisková strana, CVČ Jabloňka – ½ tiskové strany, Služby veřejnosti – 2 strany, Inzerce a Řádková inzerce –  max. 3,2 strany (20 %). Rozsah není pevně daný a může být Redakční radou upraven dle obsahu a množství příspěvků. O možném navýšení počtu stran rozhoduje vydavatel. Primárně jsou uveřejňovány informace               o událostech a akcích plánovaných.

1.9. Pro naplnění hlavního účelu definovaného v bodě 1. 6. je stanoveno toto pořadí, a to dle předpokládané důležitosti jednotlivých příspěvků:

 1. Usnesení Rady městské části Brno-Medlánky a Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky
  2. Informace o činnosti Úřadu městské části Brno-Medlánky
  3. Názory členů zastupitelstva na řešení aktuálních problémů v městské části Brno-Medlánky
  4. Informace od příspěvkových organizací a spolků městské části Brno-Medlánky
  5. Informace o dění ve městě Brně
  6. Informace zaslané neziskovými organizacemi, kulturními spolky, sportovními oddíly apod., také z jiných městských částí
  7. Inzerce

 

1.10. Medlánecký zpravodaj vychází zpravidla 6x ročně v minimálním nákladu 3000 kusů tak, aby mohl být zdarma distribuován do všech domácností, organizací a firem sídlících v městské části Brno-Medlánky.

1.11. O vydání mimořádného čísla Medláneckého zpravodaje nebo o vydání jeho mimořádné přílohy rozhoduje vydavatel.

1.12. Vydavatel odpovídá za zaslání povinných výtisků příjemcům uvedených v seznamu Ministerstva kultury podle tiskového zákona.

 

 1. Redakční rada

 

2.1. Pro účely přípravy a realizace vydávání Medláneckého zpravodaje zřizuje Rada městské části Brno-Medlánky redakční radu.

2.2. Redakční rada má statut komise rady městské části podle zákona č. 128/2002 Sb. o obcích (obecní zřízení) a řídí se Jednacím řádem komisí rady městské části.

2.3. Redakční rada je ze své činnosti odpovědná Radě městské části Brno-Medlánky.

2.4. Redakční rada se usnáší většinou hlasů svých členů.

2.5. Redakční rada navrhuje obsahové složení a výslednou podobu Medláneckého zpravodaje.

 

2.6. Redakční rada navrhuje, upravuje a schvaluje Procesní diagram Medláneckého zpravodaje, který tvoří přílohu Statutu Zpravodaje místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Diagram definuje posloupnost prací a rozdělení činností na jednotlivých číslech Medláneckého zpravodaje.

2.7. Redakční rada má svého tajemníka z řad zaměstnanců Úřadu městské části Brno-Medlánky. Tajemník redakční rady svolává jednání redakční rady dle Ročního harmonogramu vydávání a distribuce Medláneckého zpravodaje schváleného Radou městské části Brno-Medlánky pro aktuální rok, vyhotovuje z nich zápis, vede a archivuje agendu redakční rady, zajišťuje distribuci výtisků Medláneckého zpravodaje a odpovídá za vyúčtování a kontrolu úhrad placené inzerce dle její splatnosti.

 1. Uveřejňování sdělení zastupitelů dle tiskového zákona

3.1. V zájmu zachování plurality názorů a informací v Medláneckém zpravodaji v souladu s § 4a tiskového zákona poskytuje vydavatel přiměřený prostor pro uveřejňování sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Brno-Medlánky, a to při zachování povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace o městské části Brno-Medlánky. Zpravidla vyčleněný rozsah pro názory zastupitelů je definován v odstavci 1. 8., právo vydavatele na redakční úpravu Medláneckého zpravodaje, a to včetně sdělení zastupitelů, zůstává nedotčeno.

3.2. O zveřejnění sdělení v rubrice Sdělení zastupitelů může požádat každý ze členů Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Sdělení se musí týkat městské části Brno-Medlánky.

3.3. Sdělení zastupitele, které nenaplní požadavky § 4a tiskového zákona a bude v rozporu s právními předpisy, případně dobrými mravy nebo může způsobit vydavateli škodu, je Redakční rada oprávněna odmítnout. Redakční rada také odmítne zveřejnit sdělení, které bude obsahovat zavádějící, zkreslené, neúplné, nepodložené či účelově upravené informace. O tomto se Redakční rada usnese hlasováním a o svém rozhodnutí pořídí zápis.

3.4. V případě, že Redakční rada sdělení zastupitele takto odmítne, sdělí mu důvody svého postupu a navrhne, jak jeho sdělení upravit (např. zkrátit sdělení, doplnit do něj konkrétní údaje či uvést je na pravou míru apod.), aby mohlo být zveřejněno. Zároveň mu stanoví lhůtu nikoliv kratší než 3 dny, do kdy patřičně upravené sdělení bude akceptovat ke zveřejnění. V případě, že zastupitel bude trvat na zveřejnění původní verze svého sdělení bez úprav, anebo nedohodne-li se s ním Redakční rada jinak, sdělení zastupitele bude odmítnuto ke zveřejnění. Dotčený člen zastupitelstva může v případě odmítnutí zveřejnění svého sdělení uplatnit právo na uveřejnění doplňující informace podle § 11a tiskového zákona.

3.5. Redakční rada umožní starostovi obce ve vymezeném prostoru zveřejnit svůj názor či vysvětlení k článkům zveřejňovaným            v aktuálním vydání zpravodaje – za účelem plnění povinnosti starosty podle § 103 odst. 4 písm. e. zákona o obcích.

 1. Uveřejňování příspěvků

4.1. Redakční rada odmítne v Medláneckém zpravodaji zveřejnit zejména příspěvky:

– diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry
– týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů a stejně tak politicky názorových střetů občanů, které nesouvisí s obecní tematikou
– které jsou v rozporu s právními předpisy ČR a dobrými mravy
– postrádají identifikaci pisatele (anonymy)

– příspěvky založené na domněnkách, dedukcích a neověřených informacích
– či jiné nevyžádané příspěvky

 

4.2 Příspěvky doručené po uzávěrce dané Ročním harmonogramem vydávání a distribuce Medláneckého zpravodaje nemusí být do Medláneckého zpravodaje zařazeny.

 

 1. Inzerce

5.1. Součástí obsahu Medláneckého zpravodaje může být i inzerce.

5.2. Platný ceník inzerce schválený RMČ Brno-Medlánky je uveden na http://medlanky.cz/cenik-inzerce-v-medlaneckem-zpravodaji/.

5.3. O bezplatném zveřejnění inzerce, která je ve veřejném zájmu, může rozhodnout vydavatel, v opačném případě je bezplatná inzerce možná pouze u nekomerčních aktivit.

 

 1. Závěrečná ustanovení

6.1 Statut Zpravodaje místního zastupitelstva městské části Brno-Medlánky byl schválen 11. 3. 2020 na 7. schůzi Zastupitelstva městské části Brno-Medlánky usnesením č.. a nabývá účinnosti schválením.

Přílohy:

Příloha č. 1: Roční harmonogram vydávání a distribuce Medláneckého zpravodaje

Příloha č. 2: Procesní diagram Medláneckého zpravodaje