Povinně zveřejňované informace - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplnění, upravuje práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2000.

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. vyřizuje tajemník ÚMČ Brno-Medlánky, nebo jím pověřená osoba v závislosti na obsah dotazu směřující na jednotlivé úseky úřadu, jichž se požadovaná informace týká.
Forma žádosti není předepsána, občan může podat žádost ústně, telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem. Na ústní nebo telefonický dotaz odpoví pracovníci úřadu ústně nebo telefonicky. Pokud občan nepovažuje odpověď za dostačující, musí podat písemnou žádost.

Písemná žádost musí být zpracována v souladu s § 14 informačního zákona. Tzn., že ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, pokud je jiná, než je adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, pakliže se liší od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, tj. podatelna@medlanky.brno.cz .

Úřad poskytne informace do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti.
V případě zákonných důvodů (např. ochrany osobních údajů dle zák. č. 110/2019 Sb.) úřad požadované údaje neposkytne. Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Za poskytnutí informace může úřad požadovat náhradu vzniklých nákladů dle platného sazebníku úhrad úřadu.
Úřad zveřejňuje v březnu výroční zprávu o poskytování informací.